shape1 shape2 shape3

Basir Borhani

Bauingenieur

Basir Borhani

Werdegang

Bauingenieurwesen Diplom
EPFL