shape1 shape2 shape3

Basir Borhani

Civil engineer

Basir Borhani

cursus

Civil Engineering Diploma
EPFL